Dennis - How Do I Let Go

So I gotta know, oh, oh, oh, how do I let go?
How do I let go?
'Cause the thought of losing me
Keeps me dancing to be free
Oh, oh, oh, how do I le...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.