Jonathan Butler - Come and Let Us Sing

Come and let us sing
Come and let us sing
Come and let us sing
To the King of kings, come on

Come and let us sing
Come and let us sing, come on
Come ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.