Disney - I'm Over It

(I'm over it)
Hey guys I'm in trouble
I didn't mean to cause nobody harm
I can see I'll always have forgiveness
(yeah) inside I can feel it
I can almo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.