Disney - Sing Ho for the Life of a Bear (Expotition March)

Sing ho for the life of a bear
Sing ho for the expedition
Sing ho for the life of a bear
Sing ho for the expedition

It's a fine day for marchin'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.