Eminem - Bump Heads

[50 Cent and Eminem]
Yeah... Shady
Haha (Wooo)
50 Cent... GgGgG G Unit
Haha (Here we go again)
Yeah Uh huh (Haha)

[50 Cent]
Does it make you ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.