2pac - Gotta Get Mine

I gotta get mine,you gotta get yours
I gotta get mine,you gotta get yours
I gotta get mine,you gotta get yours
Get yours

Smooth as a wanna b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.