Alan Menken - Steady as the Drum (Reprise)

As the river cuts his path
Though the river's
Proud and strong
He will choose the
Smoothest course
That's why rivers
Live so long
They're steady
As th...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.