Run Dmc - It's Over

Uh-huh, huh, uh-huh
Ahh-haa, ahh-haa, see
When why'all heard that, all I'm doin' is laughin' at all why'all (niggas)
That's been frontin on my mans...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.