2pac - Holler If You Hear Me

Aw yeah, uh, uh
Holla if ya hear me, yeah!

Here we go, turn it up, let's start
From block to block we snatchin' hearts and jackin' marks
And the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.