Grandmaster Flash - Hit and Run

Now, I may be
An old-fashioned country girl
But when it comes
To loving you
Honey I know what to do
Now I put
All my pride aside
I won't be den...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.