Lil jon - Bounce Dat Ass

Get the fuck out the way, cause here they come
Them hoes shakin' that ass
Get the fuck out the way, cause here they come
Them hoes shakin' that ass...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.