D12 - Purple Hills (Censored)

Uh
Yo yo yo, yo

I take a couple uppers, I down a couple downers
But nothing compares to these blue and yellow purple pills
I've been to mushroom...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.