Riccardo Fogli - Torna a Sorridere

Torna a sorridere, si aprono finestre e pagine,
tu scrolla via questa ruggine e fatti guardare;
torna a sorridere, sui tavoli fiori che cambiano,
n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.