Leonard Emmanuel - Santa Claus Is Coming to Town/Big Fat Turkey/Happy Birthday to You

I just came back from a lovely trip along the Milky Way
Stopped off at the North Pole to spend a holiday
I called on dear old Santa Claus
To see wh...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.