Original Broadway Cast - Someone to Watch over Me

There's a saying old says that love is blind
Still were often told, seek and ye shall find
So I'm going to seek a certain lad I've had in mind
Look...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.