YoungBoy Never Broke Again - Permanent Scar

Whoa Kenny

Climb to the top of the mountain like a lion
I'm tryna see what the business
Came from the block and right now it's that time
I made ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.