Waxahatchee - You Left Me With an Ocean

You can't say goodbye
You ripped out its lungs and you let it die
Or haunting the hall and swimming in the garbage
The dirty and the fallen

Who ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.