Anuel AA - Quiere Beber

Real Hasta La Muerte, baby
Real Hasta La Muerte, baby
Uah, uah

Yo la conozco, ella es reservá' (bebé)
Nunca ha salío' con un extraño
Pero esta ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.