Anuel AA - Brindemos

Real Hasta La Muerte oí'te cabrón (eh)

Perdóname Dios mío porque yo he pecado (uah)
To' este dinero me tiene enamorado
La fama y el poder a mí me...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.