Mike WiLL Made It - Hurt Real Bad

I just need you to hear me out, you don't feel me

Light this spliff to keep me sane, I watch my homies change
Yea, pourin' up this drank, but I'm ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.