Keke Palmer - Wind Up

Check, check
Check, hol' up, hol' up, 1-2, 1 motherfuckin' 2
Check, Keke, check
Check, hol' up, hol' up
Hard work

When I see when I wanna, I ge...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.