Itzhak Perlman - AYiddishe Mamme

Of things I should be thankful for I've had a goodly share
And as I sit here in the comfort of my cozy chair
My fancy takes me to a humble eastsid...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.