Royal Philharmonic Orchestra - With Or Without You

See the stone set in your eyes
See the thorn twist in your side
I wait for you
Sleight of hand and
twist of fate
On a bed of nails
she makes me ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.