Young Thug - Sin

Man, fuck all y'all (just come wit' me)
Everything I do is for us only (yeah, yeah)
Only us, none of y'all other niggas (I know none of y'all can't ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.