French Montana - No Stylist

Ooh
Yeah, louder
Hey, hey
I'm in London, got my beat from London

Iced out (stylist), no stylist (stylist)
New Chanel, Saint Laurent, Gucci bag ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.