Travi$ Scott - Smell Of Money

Cardo got wings

Ice cold, 'frigerator froze
Bankrolls, cheese nachos
Superbowl, Quavo scooped and scored
Once you get a slice, you gotta get a l...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.