Adina Howard - I Wants Ta Eat

Welcome to Ch' Miguel
Will we be starting with a cocktail today?

Oh yes, I'd like the bottle of Dom Perignon
Some Beluga Caviar and for the main cour...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.