Young Thug - Goin Up

Yeah
Do you love me, baby
Like I love you, baby?
Keed
Yeah

Yeah, in that Bentley coupe doin' the whole thing
Throw that shit up to the roof, b...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.