Young Thug - It's a Slime

I got Lil' Ian in this motherfucker with me, you know what I'm sayin'?
Yeah, Wheezy outta here

Yeah, I just bought a drop
Shit, I took off the to...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.