YG - Power

I'll hit it in the shower
I'll hit it, what's the problem?
I'll in the shower, ah, I'll hit it
Mustard on the beat, hoe

I'll hit it in the showe...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.