YG - Slay

I see you, baby
Swear to God you don't go unnoticed
You killin' these bitches
You killin' these bitches
(Mustard on the beat ho)
Ayy, it's YG, 4h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.