Nicki Minaj - Run & Hide

Don't be goofy, bring some passion to the table, what you doin'?
Don't be stupid, I'm the realest bitch you know, yeah, I'm the truest
When you pull...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.