Lauren Daigle - Still Rolling Stones

Out of the shadows
Bound for the gallows
A dead man walking
Till love came calling
Rise up (rise up)
Rise up (rise up)

Six feet under
I thoug...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.