RL Grime - Take It Away

We just landed in your city, finna set up shop
Water drippin' off the Rollie, we just let 'em watch
Dirty Vans, pants cuffed up over Polo sock
Off ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.