RL Grime - UCLA

She just moved to L.A.
Go to UCLA
And she drive a Maserati
Damn she got a body
She be tryna party
She be tryna party
She just moved to L.A.
Go ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.