G Herbo - 100 Sticks

Yeah
This beat goddamn Uzi and Herb
Yeah

Walk inside that lawyer office with a hunnid sticks (yeah)
Told him that I want all of my fucking royal...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.