Dyna - Pull Up

What you tell dem

Ah, ze lijkt op Jenny van de block, ze is hot
Ben in die drop top onderweg naar jou want je wacht
Ik vind het fucked up, be the...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.