Dice Soho - SSP

Wrist turnt, sip syrup, smoke and purp'
Pop a perc', left her, savage gone
Now we on, she was different back when we was home
Keep it goin', feds t...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.