DJ Esco - Psychedelik Smoke

What are those arts?
Chiefin' on some good herb
Esco fire up

Psychedelic flow, smokin' kush by the pound
Got some girls in my condo, I'ma pimp '...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.