Young Dolph - All of Mine

Ayy, Big Baby
Ayy I had a thought to myself like yo if that bitch smoke cigarettes
she definitely wanna fuck quicker, hah, Big Baby
But then again...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.