Young Dolph - Believe Me

(That boy Cash) believe me
Took a hundred thou' to my jeweler, told him freeze me
I can fuck your bitch any day of the week, believe me
Pulling up ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.