Quality Control - Ice Tray

Ice tray, young nigga flooded (ice ice ice, yeah)
If a nigga hatin', call him Joe Budden (pussy)
Coupe outside and it's press button (skrt skrt)
Go...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.