Lil Durk - Spin The Block

(Spin, spin) Southside in this muhfucka
If they gon' come down and do it all (ATL Jacob)
They gon' turn back around too, they-they coming back aroun...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.