LEA - Immer wenn wir uns sehn

Ich wusste nicht, was mir gefehlt hat
Bis du alles verdreht hast
Machst die schönsten kleinen Fehler
Bist irgendwie anders, ich finde dir steht das...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.