Dillon Francis - I Can't Hold On

I can't hold on
I can't hold on to
I can't hold on, my feeling's gettin' strong for you
I can't hold on (I can't hold on to)
I can't hold on to
I...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.