Young Thug - U Ain't Slime Enough

I slime you out, seen I have you on this wing jet
I slime you out, and split it with the team, yeah
I slime you out, we pull up with the sting, yeah...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.