Stefflon Don - What You Want

I fell in love, my money gettin' head (I fell in love)
Free Bandz
I got you chillin' on my bed spread (I got you chillin')
Steff, what up?
My nigg...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.