Samy Deluxe - Adriano

Ich hörte schon im Kindergarten, Leute zu mir Nigga sagen
Grad wenn man für etwas steht, erfährt man sehr oft Niederlagen
Wollte nie 'n Prediger sei...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.