Migos - Whole Lotta

Dun Deal, C4, fuck nigga
Niggas drop salt and rice
Fuck 'round and hop out 'Gatti
4 Bombs Baby, brrr
Dun Deal, ay, Migos
Know what I'm sayin ever...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.