Stalley - Bag

Bags, bags, bags
Bag, bag, bag, bag
Bag, bag, bag, bag
Bag, bags

I put 15s in the Wraith
The Rollie got diamond the face
Grilled up I diamond ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.